รหัสเอกสาร : 6615271205000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปี : 05/12/2527
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.42 MB เวลา 31:34 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :