รหัสเอกสาร : 6135310117120
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม สรุปความแห่งทศพิธราชธรรม
ปี : 17/01/2531
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.23 MB เวลา 30:27 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :