รหัสเอกสาร : 6135301220110
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยอวิโรธนะ (อวิโรธนํ)
ปี : 20/12/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.27 MB เวลา 30:41 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :