รหัสเอกสาร : 6135301115100
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยขันติ
ปี : 15/11/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.14 MB เวลา 29:56 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :