รหัสเอกสาร : 6135301018090
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยความไม่เบียดเบียน
ปี : 18/10/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.13 MB เวลา 29:52 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :