รหัสเอกสาร : 6135300920080
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยความไม่โกรธ
ปี : 20/09/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 4.94 MB เวลา 28:46 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :