รหัสเอกสาร : 6135300816070
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยความเพียร (ตปํ)
ปี : 16/08/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.06 MB เวลา 29:29 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :