รหัสเอกสาร : 6135300621050
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยความซื่อตรง (อาชชวํ)
ปี : 21/06/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.18 MB เวลา 30:09 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :