รหัสเอกสาร : 6135300517040
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยบริจาค
ปี : 17/05/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.14 MB เวลา 29:56 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :