รหัสเอกสาร : 6135300315030
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยศีล
ปี : 15/03/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.14 MB เวลา 29:55 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :