รหัสเอกสาร : 6135300215020
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทด้วยทาน
ปี : 15/02/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 5.16 MB เวลา 30:02 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :