รหัสเอกสาร : 6135300118010
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ฯ ทศพิธราชธรรม ทศพิธราชธรรมตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม
ปี : 18/01/2530
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 4.92 MB เวลา 28:39 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :