รหัสเอกสาร : 1975100523000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : พระธรรมเทศน์หน้าพระที่นั่ง ถวายพระเจ้าอยู่หัวและราชีนีนาถวัดบรมธาตุไชยา ธรรมวิจักขณกถา
ปี : 23/05/2510
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 6.03 MB เวลา 26:20 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :