รหัสเอกสาร : 1965211204000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : พูดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปี : 04/12/2521
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 7.73 MB เวลา 33:45 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :