รหัสเอกสาร : 1965201205000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : พูดในวันเฉลิมพระชนมายุพรรษาของพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๕๐ พรรษา
ปี : 05/12/2520
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 11.73 MB เวลา 51:14 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :