รหัสเอกสาร : 1935120401000
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : เทศน์วัดศรีเวียงวันบรรจุศพอาจารย์ วัฑฒโน มนุษย์ทำสงครามกับพระธรรมและพระเจ้า
ปี : 04/01/2512
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 18.09 MB เวลา 79:01 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :