รหัสเอกสาร : 1725140101010
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : เทศน์ในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2514 เทศน์วันขึ้นปีใหม่
ปี : 01/01/2514
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 20.52 MB เวลา 89:38 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :