รหัสเอกสาร : 1115170207030
ชื่อเรื่อง/ชื่อชุด : มาฆบูชาเทศนา ปี 2517 กัณฑ์ 3 รุ่ง การมีสติสัมปชัญญะรอดของเวลา
ปี : 02/07/2517
ระดับคำอธิบายเอกสาร :
ประเภทสื่อ และปริมาณ จำนวนหรือขนาดของเอกสาร : ขนาด 16.01 MB เวลา 69:55 นาที
ขอบเขตและเนื้อหา ของเอกสาร :