ภาพที่ ๑

พุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตาย

อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉย ด้วยธรรมโฆษณ์ตามที่วางไว้อย่างเคย โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตาย

ภาพที่ ๒

แม้ฉันตายกายลับไปหมดแล้ว

แต่เสียงสั่งยังแจ้วแว่วหูสหาย ว่าเคยพรอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลาย ก็เหมือนฉันไม่ตายกายธรรมยัง

ภาพที่ ๓

ทำกับฉันอย่างกะฉันนั้นไม่ตาย

ยังอยู่กับท่านทั้งหลายอย่างหนหลัง มีอะไรมาเขี่ยไค้ให้กันฟัง เหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจง

ภาพที่ ๔

ทำกับฉันอย่างกะฉันไม่ตายเถิด

ย่อมจะเกิดผลสนองหลายแขนง ทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแล้ง ทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกัน

BIA Sound Archives

ประเภทของเสียงแบ่งเป็น 9 หมวด รหัสหมวด
เทศน์วันสำคัญทางศาสนา และประเพณี
1
อบรม, บรรยาย, ให้โอวาท, สนทนาธรรม แก่พระภิกษุและสามเณร
2
บรรยายธรรมประจำวันเสาร์
3
อบรมครูบาอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
4
อบรมผู้ปฏิบัติจิตภาวนา ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ
5
ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ โทรทัศน์
6
บรรยายภาพปริศนาธรรม, เล่านิทาน
7
-
8
ธรรมบรรยายพิเศษ เบ็ดเตล็ด
9